REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu

 

Podstawa prawna:

1. Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

2. Statutu Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu.

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
 3. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy.
 4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

a)      czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,

b)      organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

 

§ 2.

Cele i zadania świetlicy

 1. Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych, obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
 2. Zadania świetlicy szkolnej:

a)      pomoc w odrabianiu lekcji,

b)      organizowanie gier i zabaw ruchowych,

c)      organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

      d)     rozwijanie samodzielności i aktywności,

       e)  realizacja zadań wynikających z planów pracy na dany rok szkolny

 

 

§ 3.

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej

 1. Z opieki świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie klas I – IV. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców pracujących oraz samotnie wychowujących dziecko.
 2. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie w sekretariacie szkoły kompletnie wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka – „Wniosku zgłoszenia dziecka do świetlicy” /załącznik nr 1/.
 3. Niekompletnie wypełnione przez rodziców/prawnych opiekunów „Wnioski zgłoszenia dziecka do świetlicy” nie będą rozpatrywane.
 4. Wnioski zgłoszenia dziecka do świetlicy są do pobrania na stronie internetowej szkoły www.mm.pl/~sp_rzemien oraz w sekretariacie szkoły.
 5. Wnioski zgłoszenia należy składać corocznie, niezależnie od faktu uczęszczania dziecka do świetlicy w bieżącym roku szkolnym.
 6. Wnioski zgłoszenia dziecka do świetlicy na następny rok szkolny przyjmowane są w 29 marca każdego roku i do 29 maja każdego roku dla uczniów klas I,  w sekretariacie szkoły.
 7. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje w pierwszym tygodniu czerwca komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły jako przewodniczący, wychowawcy świetlicy oraz pedagog.
 8. Informacji dotyczącej przyjęcia dziecka do świetlicy udziela sekretariat szkoły najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego.
 9. Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 10. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić na piśmie w sekretariacie szkoły.

 

 

§ 4.

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

 1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
 2. Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej, od godz. 6.30 do godz. 7.30 oraz po zajęciach lekcyjnych od godz. 11.35 do godz. 16.00.
 3. Opieka świetlicowa sprawowana jest w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno – edukacyjne, a także w dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
 4. Świetlica realizuje swoje zadania według „Rocznego planu pracy świetlicy” na dany rok szkolny, zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 5. Zajęcia programowe prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie podczas zajęć nie może przekraczać 25 osób na jednego wychowawcę.
 6. W świetlicy prowadzone są zajęcia umożliwiające odrabianie zadania domowego, zajęcia muzyczne, ruchowe, plastyczne, z zakresu żywego słowa, gry i zabawy sportowe, zabawy integracyjne oraz inne zgodnie z potrzebami uczniów.
 7. Odpowiedzialność nauczyciela - wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, aż do opuszczenia prze ucznia świetlicy.
 8. Uczniowie na swoje zajęcia udają się samodzielnie.
 9. W pierwszym półroczu roku szkolnego wychowawca klasy lub nauczyciel kończący zajęcia dydaktyczne w klasie pierwszej jest odpowiedzialny za doprowadzenie dzieci do świetlicy. Listę dzieci przyjętych do świetlicy dyrektor dostarcza wychowawcy klasy w pierwszym dniu roku szkolnego.
 10. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na piśmie.
 11. W przypadku samodzielnych wyjść ucznia do domu wymagana jest pisemna zgoda rodzica/prawnego opiekuna.
 12. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do nauczyciela - wychowawcy świetlicy na dodatkowym i podpisanym przez rodziców/prawnych opiekunów piśmie.
 13. Dziecko do lat 7 nie może samodzielnie poruszać się po drogach, jak i samodzielnie wracać do domu.
 14. Zgoda rodzica, prawnego opiekuna na samodzielne powroty ucznia do domu wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela świetlicy.
 15. Rodzice \ opiekunowie prawni są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania uczniów po skończonych zajęciach.
 16. W przypadku spóźnień rodzic bądź opiekun prawny ma obowiązek podpisać się w zeszycie spóźnień. Jeżeli spóźnienia będą nagminne, w przyszłym roku szkolnym dziecko może nie zostać przyjęte do świetlicy.
 17. Za rzeczy celowo zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/prawny opiekun.
 18. Za rzeczy wartościowe przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

 

§ 5.

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy

 1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

a)      zorganizowanej opieki wychowawczej,

b)     życzliwego traktowania,

c)      poszanowania godności osobistej,

d)     uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców,

e)      korzystania z wyposażenia świetlicy,

f)      możliwości odrabiania zadań domowych,

g)     ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

 

 1. Uczeń jest zobowiązany do:

a)      przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia swojej obecności wychowawcy,

b)     przestrzegania regulaminu świetlicy,

c)      przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy,

d)     kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

e)      pomagania młodszym kolegom,

f)      dbania o wspólne dobro, ład i porządek,

g)     dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów,

h)     stosowania się do poleceń wychowawców,

i)       aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

j)       informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców / prawnych opiekunów),

k)   pozostawienia porządku na miejscu swojej pracy / zabawy.

 

§ 6.

Nagrody, wyróżnienia i kary

 1. Nagrody, wyróżnienia udziela wychowawca świetlicy poprzez pochwałę, ocenę
  z zachowania lub dyplom.
 2. Karą może być upomnienie (w obecności uczniów, wychowawcy klasy), uwaga wpisana do dziennika, rozmowa z rodzicami / prawnymi opiekunami.
 3. Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły.
 4. Wychowankowie, którzy wyróżniają się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy mogą zostać nagrodzeni według zasad określonych w Statucie Szkoły.
 5. Wychowawcy klas wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględniają opinię wychowawcy świetlicy na temat dziecka.

 

 

 

 

§ 7.

Współpraca z rodzicami / prawnymi opiekunami

 1. Zadaniem świetlicy jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli
  z rodzicami \ prawnymi opiekunami.
 2. Wspólnym celem działań rodziców \ prawnym opiekunów i wychowawców świetlicy jest wychowywanie, edukowanie i opieka nad uczniami.
 3. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami /opiekunami realizowana jest 
  (w miarę potrzeb) w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji, informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy klasy, podczas zebrań z wywiadowczych.
 4. Rodzice / prawni opiekunowie włączają się w sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy, czynnie uczestniczą w organizowaniu imprez świetlicowych.

 

 

§ 8.

Obowiązki wychowawcy świetlicy

 

 1. Wychowawca świetlicy na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów Regulaminem Świetlicy.
 2. Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do chwil przekazania ich rodzicom \ prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, bądź do chwili samodzielnego wyjścia ze świetlicy za pisemną zgodą rodziców/opiekunów
 3. Wychowawca świetlicy powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze świetlicy. Ze świetlicy lub miejsca przebywania grupy świetlicowej np. boiska można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic / osoba upoważniona dotarł\a na miejsce pobytu dziecka.
 4. Nauczyciel świetlicy prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 5. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych.
 6. Nauczyciel świetlicy informuje wychowawców poszczególnych klas
  o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania.

 

§ 9.

Dokumentacja pracy świetlicy

 1. Dziennik zajęć świetlicowych.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Sprawozdania z pracy świetlicy szkolnej .
 4. Regulamin Świetlicy.
 5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

 

§ 10.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin świetlicy jest dostępny u nauczycieli świetlicy, dyrektora szkoły, w bibliotece i na stronie internetowej szkoły
 2. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do realizacji zarządzeniem dyrektora szkoły.
 3. W momencie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

 

 

 

 Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej