Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Marii Dąbrowskiej w  Rzemieniu

Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej
im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu

§ 1

 1.       Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni  dla uczniów szkoły.

 2.       Posiłki przygotowane są na miejscu przez pracowników szkoły zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP.

 3.       Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są:

a)    uczniowie  wnoszący opłaty indywidualnie,

b)    uczniowiektórym dożywianie dofinansuje miejski ośrodek pomocy społecznej lub inni sponsorzy.                           

 4.        Posiłki wydawane są w godzinach 11:20 do 11:45  w formie obiadów (dwudaniowych lub jednodaniowych).

 5.        Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki zgodnie z ich zakresem czynności.

 6.        Posiłki wydaje się na podstawie listy uczniów objętych opłatami, pomocą społeczną lub wpłatami sponsorów.

§ 2

 1.        Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

 2.        Opłaty wnoszone są przez rodziców uczniów korzystających ze stołówki, miejski ośrodek pomocy społecznej  dla uczniów  objętych tą formą wsparcia oraz sponsorów.

 3.        Opłaty za korzystanie z posiłków ustala się na okres roku szkolnego.

 4.        W sytuacjach wzrostu kosztów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności w porozumieniu z Burmistrzem Przecławia   i poinformowaniu o tym fakcie korzystających ze stołówki, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

 5.        Wysokość opłat ustalona jest odrębnym zarządzeniem i podawana do publicznej wiadomości w formie informacji wywieszonej na tablicy informacyjnej placówki oraz dodatkowo poprzez informację  przekazywaną na spotkaniach z rodzicami.

§ 3

 1.        Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów, mają obowiązek dokonywania opłaty za korzystanie z posiłków na dany miesiąc przelewem na konto szkoły z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

 2.        Wpłaty za dożywianie z miejskiego ośrodka pomocy społecznej  lub sponsorów wpływają na konto szkoły, na rachunek podstawowy, a następnie pracownik Wydziału Oświatowo – Ekonomicznego Urzędu Miejskiego       w Przecławiu odprowadza te środki finansowe na dochody gminy.

 3.        Nie uiszczenie opłaty w podanym terminie będzie równoznaczne            z rezygnacją z wyżywienia w stołówce od kolejnego miesiąca.

 4.        Nie uiszczona opłata za posiłki podlegać będzie egzekucji na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 4

 1.        Wysokość opłaty ustala się comiesięcznie jako iloczyn liczby dni pracy szkoły w danym miesiącu oraz ustalonej wg § 4 pkt. 2 ceny jednostkowej posiłku.

 2.        Opłatę za jeden (dwudaniowy, jednodaniowy) posiłek dla ucznia ustala Dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym, w oparciu       o kalkulację kosztów zawierającą wyłącznie równowartość ceny produktów użytych do przygotowania posiłku (tzw. wsad do kotła).

 3.        Do opłaty pobieranej za posiłek ucznia nie wlicza się pozostałych kosztów przygotowania posiłku w tym wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

 4.        W przypadku nieobecności ucznia w szkole przysługuje zwrot części wniesionej opłaty proporcjonalnie do liczby dni, w których uczeń nie korzystał z posiłku w stołówce szkolnej.

 5.        Zwrotów, o których mowa w § 4 pkt. 4 dokonuje się na koniec danego miesiąca, w którym przypadły dni nieobecności, w formie odpisu                  z należności za obiady ustalanego w następnym miesiącu, z wyjątkiem miesiąca czerwca i grudnia, kiedy zwrot dokonywany jest przelewem na konto rodziców, opiekunów prawnych ucznia, wskazane stosownym oświadczeniem.

§ 5

  Zasady zachowania się w stołówce szkolnej:
  1.    Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce.
  2.    W stołówce obowiązuje cisza podczas spożywania posiłków.
  3.    Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
  4.    Zabrania się wnoszenia na stołówkę własnych naczyń.
  5.    Zabrania się wszelkiego rodzaju popychania, szarpania i innych zaczepek oraz niszczenia mienia stołówki.
  6.    Naczynia po spożyciu posiłku należy odstawić na wyznaczone miejsce.
  7.    Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków
, w tym również rodzicom uczniów.
  8.     Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce. Stołówka nie prowadzi sprzedaży na   wynos
.
  9.    Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej  zobowiązani są do pozostawienia kurtektornistrów w szatni szkolnej.
  10.    Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów oraz pracownicy obsługi.
  
11.    Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

§ 6

 1.        Informacje o nieobecności ucznia na obiedzie należy zgłaszać w dniu poprzedzającym nieobecność, telefonicznie lub osobiście w placówce,          w której korzysta z obiadów, a w przypadku niezaplanowanej nieobecności w szkole (z tytułu choroby, zdarzenia losowego itp.), najpóźniej w danym dniu nieobecności do godz. 800.

 2.        Brak informacji o nieobecności na obiedzie nie będzie respektowane przy odpisie.

 3.        Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc. 

§ 7

1.     Aktualny dwutygodniowy jadłospis sporządzony z uwzględnieniem norm żywieniowych jest wywieszony na tablicy ogłoszeń na korytarzu oraz w stołówce szkolnej.

§ 8

 1.        Sporządzanie i prowadzenie na bieżąco dokumentacji związanej             z działalnością stołówki należy do zadań intendenta za którą ponosi pełną odpowiedzialność.

 2.        Intendent sporządza listy uczniów korzystających z obiadów  na dany miesiąc i przekazuje do zatwierdzenia przez dyrektora placówkikartoteki magazynowe  ilościowo - wartościowe,  raporty żywieniowe, rozchody magazynowe, dokumentację uczniów korzystających z wyżywienia             w stołówce zawierające: przypis, odpis, wysokość dokonanej wpłaty, zaległości oraz  nadpłaty na dany miesiąc.


S  M  A  C  Z  N  E  G  O !!!