Historia Szkoły Podstawowej w Rzemieniu

    Na początku XX wieku pierwszych lekcji w Rzemieniu udzielał umiejący pisać, czytać i liczyć, gospodarz niejaki - Baran. Chętne dzieci uczył w domu. Według współczesnych relacji, było to w 1907r. Od 1910r. dzieci uczyły się w zamku Szaszkiewiczów. Od 1913r. funkcjonowała w Rzemieniu szkoła podstawowa (elementarna), a pierwszym i jedynym nauczycielem oraz kierownikiem szkoły był Konstanty Popiel z Rzochowa. Lekcje prowadzono w zamku Szaszkiewiczów. Popiel umiał grać na skrzypcach. W szkole organizował różne przedstawienia i imprezy. Do dziś życzliwie wspominany przez starszych mieszkańców. W 1925r., gdy kierownikiem szkoły był Pan Edward Grabowski, przystąpiono do budowy szkoły w Rzemieniu. Gospodarze, przy pomocy Szaszkiewiczów, założyli "Kółko Rolnicze" i wybudowali dom drewniany, w którym był sklep i sala szkolna. Budynek ten stoi do dziś obok starego młyna w Rzemieniu, gdzie mieszka Pani Jadwiga Kulig. W następnych latach  wybudowano prawdziwą szkołę drewnianą z dwiema salami lekcyjnymi i mieszkaniem dla nauczyciela, która stała przy budynku obecnie funkcjonującej szkoły. Na budowę nowej szkoły, Szaszkiewiczowie ofiarowali pole i drewno. Dwór przez długie lata patronował tym instytucjom, wspomagając je finansowo.  W tej szkole uczył kierownik Edward Grabowski i jego żona Bronisława. Wyposażenie sal lekcyjnych było bardzo ubogie, podłogi drewniane smarowane ropą, żeby nie unosił się kurz, piece kaflowe. Była to szkoła cztero-klasowa, klasy były łączone - kl. I uczyła się samodzielnie, a kl. II z III, IV z V, VI z VII. W 1940 roku w czasie okupacji hitlerowskiej, budynek szkolny zajął na swoją siedzibę Niemiec, który objął gospodarstwo rolne Szaszkiewiczów. Część dzieci chodziła do szkoły w Dobryninie, część do Rzochowa, a większość pozostała w domu, bez nauki. Dopiero w 1944 r. po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej wznowiono naukę w szkole, jednak cały inwentarz szkolny uległ zniszczeniu. Funkcję kierownika szkoły pełnił Pan Wojciech Kopacz. Po wyzwoleniu powstała szkoła 7 klasowa - nie było już klas łączonych. Lekcje odbywały się w szkole i w wynajętych salach w karczmie koło przystanku PKP, a po wybudowaniu budynku przedszkola, zajęcia szkolne z karczmy przeniesiono do 2-ch sal w przedszkolu. Zajęcia lekcyjne w przedszkolu i w starej drewnianej szkole trwały do czasu wybudowania nowej szkoły murowanej. Uroczyste oddanie jej do użytku, miało miejsce 30 sierpnia 1964 r. Sale były ogrzewane piecami kaflowymi, ubikacje były na zewnątrz budynku. Uczyło w niej 7 nauczycieli. Była to nadal szkoła 7 klasowa. W roku szkolnym 1966/1967 wprowadzono 8 klasową szkołę podstawową.  W tym też roku szkolnym, długoletni kierownik szkoły p. Wojciech Kopacz otrzymał roczny urlop chorobowy, a pełnienie obowiązków kierownika powierzono nauczycielce Pani Stanisławie Adamowskiej, a od stycznia 1968 r. nauczycielce tutejszej szkoły Pani Stanisławie Baran. W latach sześćdziesiątych utworzono w szkole Spółdzielnię Uczniowską, działały także inne organizacje: Samorząd Uczniowski, Związek Harcerstwa Polskiego, Zuchy, Polski Czerwony Krzyż, Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolny Klub Sportowy, Liga Ochrony Przyrody i kółka zainteresowań, z których wyróżniały się muzyczne, taneczne, sportowe prowadzone przez pana Józefa Witka z Mielca.
    W roku szkolnym 1967/1968 po 24 latach pracy w tej szkole, na emeryturę odchodzi kierownik szkoły Pan Wojciech Kopacz. Od września 1968 r. funkcję kierownika, a później dyrektora szkoły pełniła Pani Maria Klaus. Szkoła pod nowym nadzorem pracowała zgodnie z programem nauczania i ideologią obowiązującą wówczas w kraju. Działały kółka zainteresowań, organizacje szkolne. Uczniowie uczestniczyli w olimpiadach z matematyki i chemii, zdobywając zaszczytne miejsca. Zarząd Samorządu szkolnego redagował na bieżąco gazetkę „Wiadomości z kraju i ze świata”. Budynek szkoły był sukcesywnie remontowany przy wydatnej pomocy zakładu opiekuńczego - Betoniarnia w Rzemieniu. Kierownik szkoły dbała w sposób szczególny o zagospodarowanie terenów przyszkolnych. Szkoła w tym czasie pełniła ważną rolę kulturalną w środowisku wiejskim. W szkole odbywały się akademie i wieczornice z okazji rocznic państwowych, nauczyciele i uczniowie angażowali się w prace społeczne na rzecz środowiska. W 1974 r. nowa reforma oświaty wprowadziła szkoły zbiorcze i w  wyniku tej reformy do naszej szkoły były dowożone autobusem dzieci z klas od V do VIII z Dobrynina.  Nauka odbywała się w 15 oddziałach na dwie zmiany w starym i nowym budynku szkoły. Uczniowie dojeżdżający korzystali ze świetlicy szkolnej.    
    Od 1 grudnia 1974 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Władze szkolne na to stanowisko powołały nauczycielkę Panią Stanisławę Baran. Od roku szkolnego 1981/1982 dyrektorem szkoły ponownie została Pani Maria Klaus. Od początku roku szkolnego 1986/1987 nasiliły się prace ideowo-wychowawcze w związku z wyborem patrona szkoły i przygotowaniem uroczystości nadania szkole imienia. Równocześnie z pracami nad wyborem patrona przystąpiono do kapitalnego remontu budynku szkolnego. Prace remontowe trwały przez cały rok szkolny. Dobudowano kotłownię węglową, doprowadzono wodę i gaz oraz wykonano instalację CO. Budynek szkoły została zmodernizowany, odnowiono sale lekcyjne, przebudowano kancelarię i bibliotekę szkolną, nad kotłownią powstały sanitariaty. Z kolei została wykonana elewacja zewnętrzna budynku szkoły. Po wielu miesiącach wytężonej pracy dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców w dniu 19  grudnia 1987 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Marii Dąbrowskiej Szkole Podstawowej w Rzemieniu
    Od roku szkolnego 1988/1989 szkoły zbiorcze zlikwidowano i dzieci z Dobrynina wróciły do swojej rozbudowanej szkoły.
    Po wielu latach dyrektorowania, z dniem 1 września 1991r.  odchodzi na emeryturę Pani Maria Klaus, a funkcję dyrektora szkoły na 1 rok obejmuje Pani mgr Maria Warchoł.
    Od roku szkolnego 1992/1993 dyrektorem szkoły zostaje Pani mgr Genowefa Augustyn.
Na czas kierowania Szkołą przez mgr Genowefę Augustyn przypadła także reforma oświaty, wskutek której od roku szkolnego 1999/2000 Szkoła stała się szkołą podstawową sześcioklasową. W czerwcu 2000 r. mury szkoły opuścił ostatni rocznik klas ósmych.
    W 2005 r.- szkoła otrzymała pracownię internetową, a w 2006 r.  wbudowano  boisko asfaltowe do gier zespołowych. Podczas swojej kadencji, dyrektor Genowefa Augustyn podporządkowała metody postępowania i organizację pracy szkoły stworzeniu jak najlepszych warunków jej funkcjonowania w celu zapewnienia optymalnych warunków rozwoju uczniom. Jako organizator procesu dydaktyczno – wychowawczego stworzyła, wspólnie z członkami Rady Pedagogicznej Szkoły, warunki do: poprawnie funkcjonującego systemu przekazu informacji w Szkole; organizowania kół zainteresowań w celu rozwoju uzdolnień uczniów, czego efektem był udział i sukcesy uczniów w licznych konkursach, olimpiadach przedmiotowych, turniejach, festiwalach i zawodach sportowych na wszystkich szczeblach, od gminnego po wojewódzki; organizowania imprez szkolnych i dla środowiska. Szkoła pozyskała pracownię komputerową oraz audiowizualne środki dydaktyczne. Ponadto pozyskała fundusze na wymianę stolarki okiennej we wszystkich pomieszczeniach szkolnych. Szkoła ściśle współpracowała z instytucjami działającymi w środowisku, co zaowocowało wspólną organizacją imprez dla dzieci i środowiska.
    Od 1 września 2007 r. do chwili obecnej, dyrektorem Szkoły jest mgr inż. Zofia Stala. Wiele założeń kierowania szkołą stanowi kontynuację cennych działań podjętych przez poprzednich dyrektorów, ale dyr. Zofia Stala realizuje również nowe pomysły prowadzące do rozwoju Szkoły. Szkoła dąży do takiego ukształtowania wychowanków, aby mogli w przyszłości sprostać wymaganiom, jakie niesie rozwijający się świat, ale z drugiej strony – pielęgnuje tradycje i pogłębia współpracę ze środowiskiem lokalnym.
    Główne kierunki rozwoju Szkoły to: podnoszenie efektów kształcenia poprzez organizację różnorodnych zajęć służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb uczniów (każdego roku na terenie Szkoły działa kilka kół zainteresowań i tyle samo zajęć o charakterze wyrównawczym) - systematyczne monitorowanie osiągnięć uczniów (m.in. sprawdziany kompetencji po każdej klasie, sprawdziany próbne) w celu wyciągnięcia wniosków i opracowania planów działań mających na celu lepsze przygotowanie uczniów do sprawdzianu zewnętrznego po klasie szóstej, konkursów, itp.;- szkolenia członków Rady Pedagogicznej służące poznaniu najnowszych metod i form pracy z uczniem, zastosowaniu nowoczesnych środków dydaktycznych, w tym technologii informatycznej;- zachęcanie nauczycieli do nowatorskich metod pracy z wykorzystaniem pracowni internetowej oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, do realizacji projektów oraz pozyskiwania środków zewnętrznych, zacieśnianie współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym i innym szkołami oraz instytucjami działającymi na rzecz szkoły. Dużą wagę Pani dyrektor przywiązuje do współpracy z rodzicami, co pozwala na wytworzenie atmosfery współodpowiedzialności oraz na pozyskanie sojuszników do prowadzenia działań wychowawczych. Istotnym w historii Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej  w Rzemieniu jest także fakt, iż na przestrzeni lat 2007 - 20015 zyskała nowe oblicze dzięki licznym remontom generalnym: kapitalny remont łazienek szkolnych oraz przebudowa kotłowni węglowej na gazową; modernizacja instalacji elektrycznej, termomodernizacja Szkoły i remont dachu, generalnym remont byłej części mieszkalnej z przeznaczeniem na jadalnię, kuchnię, bibliotekę szkolną i publiczną; wymiana stolarki drzwiowej i podłóg we wszystkich salach lekcyjnych, na korytarzach szkolnych i na sali gimnastycznej. W latach 2007-2015 odmalowane zostały także wszystkie sale i korytarze, zakupiono nowe umeblowanie do pięciu klasopracowni.
    W sierpniu 2014 r. rozpoczęto budowę Sali sportowej wraz z zapleczem. Obiekt ma być ukończony w sierpniu 2015 r.

Ważniejsze wydarzenia z życia Szkoły

1964 - oddanie do użytku murowanej szkoły.
1986 - modernizacja budynku szkoły, dobudowanie kotłowni CO i sanitariatów.
1987 - 19 grudnia -nadanie szkole imienia Marii Dąbrowskiej.
2005 - szkoła otrzymała pracownię internetową.
2006 - budowa boiska do gier zespołowych.
2007 - uroczyste obchody 20 - lecia nadania imienia szkole.
2008 - pozyskanie Internetowego Centrum Multimedialnego.
2008 - Kapitalny remont łazienek szkolnych i parteru budynku szkoły oraz przebudowa kotłowni węglowej na gazową.
2009 - otrzymanie dotacji na miejsce zabaw w ramach projektu MEN „ Radosna Szkoła” oraz uzyskanie  certyfikatu „ Szkoła bez przemocy” pod patronatem UNESCO.
2010 - szkoła uzyskała certyfikat- „Szkoła z Prawami Dziecka” pod patronatem UNESCO
2010 -     Kapitalny remont piętra i skrzydła mieszkalnego  budynku szkoły z przeznaczeniem na jadalnię, stołówkę, bibliotekę szkolną i publiczną. Ocieplenie i wymiana pokrycia dachu wraz z termomodernizacja budynku szkoły i  budową parkingu. Adaptacja pomieszczenia gospodarczego wraz z korytarzem szkolnym na I piętrze na salę lekcyjną.
2011 - budowa placu zabaw w ramach projektu MEN „ Radosna Szkoła” oraz uzyskanie certyfikat w realizacji projektu edukacyjnego „ 5 porcji owoców, warzyw lub soku”
2012 - uroczyste obchody 25-lecia nadania imienia szkole
2013 - przystąpienie szkoły do Szkół Promujących Zdrowie
2014
- szkoła uzyskała certyfikat rejonowy - „Szkoła Promująca Zdrowie”, certyfikat „szkoła Promująca zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.
2014 - 2015 budowa Sali Gimnastycznej.
18 grudnia 2015 -
obchody 100-lecia Szkoły, połączone z nadaniem Szkole sztandaru oraz uroczyste otwarcie nowej Sali gimnastycznej.

Dyrektorzy Szkoły:

Konstanty Popiel od 1913 r. (pierwszy kierownik szkoły)
Edward Grabowski do 1939 r.
Wojciech Kopacz w latach 1945 – 1966 i 1 IX 1967 – 31 I 1968
Stanisława Adamowska kierownik szkoły 1 IX 1966 – 31 VII 1967
Stanisława Baran 1 II 1968 – 30 VI 1968 i 1 XII 1974 do 31 VIII 1981
Maria Klaus I 1968 – 31 XI 1974, 1 IX 1981 – 1991
Maria Warchoł 1 IX 1991 – 31 V 1992
Genowefa Augustyn: 1 IX 1992 do 31 VIII 2007
Zofia Stala: 1 IX 2007 do 31 VIII 2017
Lidia Jemioło-Proczek od 01.09.2017 i nadal ...


Patronka szkoły – Maria Dąbrowska 

Maria Dąbrowska urodziła się 6.10.1889 r. w Russowie pod Kaliszem. Pochodziła ze zubożałej rodziny ziemiańskiej – jej ojciec, powstaniec z 1863 roku, był administratorem majątków ziemskich.
    W latach 1901 – 1905 uczyła się w prywatnej szkole Heleny Semadeniowej, a następnie w gimnazjum żeńskim. W 1905 r. wzięła udział w strajku szkolnym. Lata 1906 – 1907 spędziła w Warszawie, gdzie kontynuowała naukę, a później studiowała nauki przyrodnicze oraz socjologię i filozofię w Lozannie i Brukseli. Uczestniczyła wówczas w działalności Filorecji – organizacji niepodległościowej młodzieży polskiej.
    Do Kalisza powróciła w 1910 r. i wówczas też  debiutowała jako publicystka w „Gazecie Kaliskiej” i „Zaraniu” oraz wygłosiła swój pierwszy publiczny odczyt. W 1911 r. wyszła za mąż za M. Dąbrowskiego, emigracyjnego działacza PPS.
    W 1913 r. przebywała w Londynie jako stypendystka Towarzystwa Kooperatystów, a po powrocie opublikowała na łamach pisma „Echo Literacko – Artystyczne” swoje pierwsze opowiadanie „We Francji… ziemi cudzej”.
    Podczas pierwszej wojny światowej związana była z ruchem ludowym i niepodległościowym, współredagowała pisma „Chłopska Sprawa” i „Polska Ludowa”. W 1917 r. przeniosła się do Warszawy.
    Po odzyskaniu niepodległości pracowała w latach 1918 – 1924 w Ministerstwie Rolnictwa. Brała czynny udział w organizowaniu oświaty ludowej i robotniczej, w ruchu spółdzielczym, działalności ZZLP i Pen Clubu, także bardzo aktywna była w życiu publicznym. Należała do grona postępowych działaczy i pisarzy inicjujących od 1927 r. liczne akcje protestacyjne przeciw ograniczaniu swobód obywatelskich i metodom stosowanym wobec więźniów politycznych.
    Międzywojenną twórczość Dąbrowskiej otwierają opowiadania poświęcone tematyce spółdzielczej i młodzieżowej, umieszczone w zbiorach „Dzieci ojczyzny” (1918) i „Gałąź czereśni” (1922), ale dopiero cykl opowiadań „Uśmiech dzieciństwa” (1923), osnuty na wspomnieniach z lat dzieciństwa spędzonych na wsi, zwrócił na pisarkę uwagę krytyki i czytelników.
    Wielkim sukcesem stał się następny cykl „Ludzie stamtąd” (1926). W latach 1932 – 1934 ukazały się kolejne tomy najwybitniejszego dzieła pisarki, „Nocy i dni”. Humanistyczna i obywatelska postawa pisarki ujawniła się w pełni w licznych opowiadaniach zebranych w tomie „Znaki życia” (1938). W 1939 r. napisała dramat historyczny „Geniusz sierocy” (wystawiony na scenie w 1959 r.).
    Dąbrowska jest także autorką powieści „Domowe progi” (1928), będącej pierwszą wersją tomu drugiego „Nocy i dni”, oraz licznych utworów dla dzieci i młodzieży o tematyce społeczno – wychowawczej i patriotycznej – m.in. „Marcin Kozera” (1927), „Przyjaźń” (1927), „Czyste serce” (1936), relacji z podróży do krajów bałtyckich „U północnych sąsiadów” (1929), także przekładów z literatury rosyjskiej (A. Czechow, M. Gorki), duńskiej (N. Lyhne, J.P. Jacobsen).
    Wystąpienia krytycznoliterackie pisarki poświęcone są m.in. analizie filozoficznej i artystycznej możliwości współczesnej prozy realistycznej, zawierają również komentarz do własnej twórczości.
    Podczas okupacji Dąbrowska przebywała w Warszawie, biorąc aktywny udział w podziemnym życiu kulturalno – oświatowym i w powstaniu warszawskim, a po jego upadku wraz z przyjaciółmi schroniła się w Dąbrowie Zduńskiej koło Łowicza. Powróciła do Warszawy na początku 1945 roku. Wielkim osobistym dramatem pisarki, przeżywanym silnie od zakończenia wojny, była sowietyzacja Polski i służalcza wobec komunistów postawa wielu polskich intelektualistów, którzy swoje kariery przedłożyli ponad interesy narodu. Pisarka nigdy nie wybaczyła tym ludziom ich oportunizmu, tchórzostwa i zaprzaństwa – o tych bolesnych sprawach pisze w swoim „Dzienniku”.
    W 1945 r. napisała dramat „Stanisław i Bogumił”, wystawiony na scenie dopiero w roku 1966. Intensywnie pracowała nad przekładem z języka angielskiego „Dziennika” S. Pepysa, który ukazał się drukiem w 1952 r. Rok 1955 przyniósł zbiór opowiadań „Gwiazda zaranna” – pisarka zawarła w nim utwory z okresu wojny i okupacji. Nową próbą ujęcia rodowodu współczesnej inteligencji, analogiczną do „Nocy i dni”, miała być, ostatecznie nie dokończona, powieść „Przygody człowieka myślącego”, nad którą pisarka pracowała z przerwami przez kilkanaście lat i która ukazała się w 1970 r. Maria Dąbrowska zmarła w Warszawie 19.05.1965 r.


Sztandar szkoły

SZTANDAR -  jako symbol najwyższych wartości,
honoru i tradycji, jako zobowiązanie
do godnego wypełniania obowiązków
wobec Ojczyzny i Narodu.
Chlubne tradycje tej szkoły są powodem
do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem
do patriotycznej postawy i wzorowej nauki.
 

Opis sztandaru Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu

    Sztandar szkoły ma kształt kwadratu, o wymiarach 100 cm na 100 cm, wykonany z wysokiej jakości atłasu, obszyty jest złotymi frędzlami, drzewiec o wysokości 2 m 20 cm zakończony jest okuciem z metalowym orłem.
    Awers jest w kolorze szafiru, symbolizuje życie, działanie, suwerenność i niezależność. W części centralnej widnieje wizerunek patronki, pochylonej nad otwarta książką - symbolem wiedzy, mądrości, nauki. Wokół wizerunku, wyhaftowana jest złotymi nićmi pełna nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu. Złoto oznacza, bowiem mądrość i światłość myśli.
    Rewers to barwy narodowe, biało- czerwone. W centralnym polu znajduje się Godło Polski, orzeł biały, na czerwonym tle, z głową zwróconą w prawo. Orzeł tkany jest srebrna nicią. Kolor ten symbolizuje czystość i uczciwość. Wizerunek orła białego dopełnia złota korona, oznaczająca szlachetność i majestat. Tegoż samego koloru są dziób i szpony. Rozpostarte skrzydła orła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, do pokonywania trudności i przeszkód. Biel i czerwień sztandaru to symbole czystości, ofiarności i gotowości służenia ojczyźnie. Wokół godła napisy najwyższych wartości – Bóg - Honor - Ojczyzna - Nauka.

Fundatorem sztandaru był Samorząd Gminy Przecław

Sztandar został nadany szkole 18 grudnia 2015 roku
z okazji 100-lecia  Szkoły.

 


Logo szkoły


Projekt: Wojciech Salamon


Hymn szkoły

   Ref:   W naszej szkole, Dąbrowskiej szkole,
          Dziś uczymy się jak żyć.
          W naszej szkole, w naszej szkole,
          Aby kiedyś mądrym być.
          Nauczyciel nas nauczy
          Jak rozumieć, kochać świat.
          Dobrą  radą nam posłuży
          Na wiele, wiele lat
     I
         Teraz mamy lat niewiele
         Ale wszystko ma swój  czas.
         I do naszej miłej szkoły
         Chętnie idzie każdy z nas.
         Przywitajmy się  uśmiechem,
         Który  zdobi każdą twarz.
         Miły uśmiech słońca echem
         Bo przyjaciół tutaj masz.
   Ref:  W naszej szkole, Dąbrowskiej szkole,

    II
         Nasza szkoła, nasza szkoła
         W naszych sercach zawsze jest.
         Piękna szkoła, Dąbrowskiej szkoła,
         Z której dumny każdy jest.
         To w Dąbrowskiej nas nauczą
         Jak kochać i poznawać świat.
         Zawsze radą nam posłużą
         Na wiele, wiele lat.

Słowa: mgr Justyna Ślifirska