Informacja ...

    Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania i zwalniania dzieci ze szkoły:

    Jeżeli jesteś zainteresowany; kliknij, pobierz, przeczytaj:


 

    Informacja ...

    Procedura zwalniania ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu:

    Jeżeli jesteś zainteresowany; kliknij, pobierz, przeczytaj:


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu
z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia
wewnątrzszkolnej komunikacji. Uczniowie, klasy IV wchodzą wejściem obok kuchni.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, nie gromadzenie się, unikanie skupisk.
Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach.
7. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni
wspólnej szkoły.
8. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek poza salą lekcyjną
(w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem
epidemicznym.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się
z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).

Kodeks szkoły przyjaznej rodzicom

 

1.    Rodzice z ufnością  oddają szkole swój największy skarb.

    My- dyrekcja, nauczyciele  i cały personel szkoły – wyrażamy wolę współpracy z rodzicami, tak aby wspólnie tworzyć najlepsze warunki dla rozwoju dzieci.

2.    Będziemy starali się poznać oczekiwania rodziców.

     Są one dla nas wskazówką jak organizować  prace  naszej szkoły. Zadowolenie rodziców jest miarą jakości naszej pracy.

3.    Będziemy uważnie słuchali  informacji rodziców  o potrzebach  ich dzieci i o warunkach, które najlepiej będą sprzyjały rozwojowi naszych uczniów.

4.    Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Będziemy się starali realizować program wychowawczy zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach naszych uczniów i akceptowany  przez rodziców.

5.    W trakcie pracy coraz lepiej poznajemy swoich uczniów. Będziemy rzetelnie  i obiektywnie  informować o postępach dzieci. Nie ukrywamy żadnych problemów, omawiamy je z rodzicami po to, aby wspólnie je rozwiązywać

6.    Będziemy uprzejmi, życzliwi i delikatni.

Wiemy, jak rodzice głęboko przeżywają  zarówno sukcesy jak i porażki swych dzieci.

7.    Widzimy bardzo wiele miejsca dla współpracy z rodzicami. Chcemy, aby rodzice dobrze się czuli w szkole, znaleźli tu swoje miejsce, tworzyli grupę ludzi, którzy mają podobne problemy

       i mogą się wzajemnie wspierać.

8.    Rodzice mają prawo wypowiadania opinii na temat  wszystkich spraw dotyczących ich dzieci. Uwagi rodziców staną się dla nas wskazówką do stałej poprawy jakości naszej pracy.

9.    Rodzice powinni znać i rozumieć program nauczania ich pomoc w nauce szkolnej i w odrabianiu pracy domowej przyczynia się do uzyskiwania lepszych efektów przez ich dzieci.

10.Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: tworzenie  warunkówdo jak najlepszego rozwoju uczniów. Współpraca jest warunkiem i drogą do sukcesu.

 

 

EUROPEJSKA KARTA PRAW
I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW

 

Preambuła

Wychowanie dzieci stanowi wyraz nadziei rodziców, co jest potwierdzeniem faktu, że mają oni na uwadze przyszłość i pokładają wiarę w wartości przekazywane następnym pokoleniom.

Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci stanowi podwalinę istnienia ludzkości. Tymczasem, tak we współczesnej Europie, jak i w przyszłej, nie muszą oni sami dźwigać odpowiedzialności za wychowanie dzieci. W dziele tym są wspomagani przez osoby i grupy społeczne, zaangażowane w działania edukacyjne. Mogą także oczekiwać wsparcia finansowego ze strony państwowych służb specjalnych oraz ekspertyz z placówek naukowych i oświatowych.

Wiele osób ma swój udział w wychowaniu dzieci, które przecież nie wzrastają w społecznej izolacji, lecz rozwijają się w konkretnym środowisku. Osiąganie dojrzałości to coś więcej niż tylko zdobywanie wykształcenia. Nie jest ono jednak możliwe bez wsparcia ze strony szkół. Wzajemna pomoc i wzajemny szacunek rodziców oraz instytucji edukacyjnych są warunkiem "sine qua non" wychowania dzieci i młodzieży w naszych czasach.

Nadzieja wielu mieszkańców Wschodniej i Zachodniej Europy wynika z form współpracy na kontynencie, prowadzących do coraz większej jedności i do budowy nowej, wspólnej tożsamości. Współcześni młodzi ludzie będący obywatelami Europy przyszłości, każdy ze swą odmienną duchowością i kulturą, w której wzrastał, każdy z innymi talentami i oczekiwaniami. Dla nich i dla siebie samych pragniemy demokratycznej Europy, która w dalszym ciągu traktować będzie swą różnorodność jako źródło inspiracji.

Wychowanie i edukacja w Europie powinny koncentrować się na tym właśnie celu.

Aby zrealizować to założenie, rodzice muszą ze sobą współpracować: w szkołach, ze szkołami, ale także na szczeblu europejskim i narodowych stowarzyszeniach. Naszym celem są wzajemne inspiracje i działania prowadzące do pogłębienia europejskiej solidarności.

Powyższe kwestie stanowią EPA sens jej istnienia.

Na tym jednak nie koniec.

Rodzice w Europie mają prawo być otaczani szacunkiem za ich odpowiedzialność jako pierwszych i najważniejszych wychowawców młodzieży. Oznacza to poszanowanie ich rodzicielskiej roli i wynikających z niej obowiązków. W swych wysiłkach wychowawczych powinni być wspierani przez całe społeczeństwo, a w szczególności przez osoby zaangażowane w edukację.

EPA zawarło swoje postulaty w deklaracji "Prawa i obowiązki rodziców w Europie". Zwracamy się do Komisji Europejskiej, Rady Ministrów, Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z prośbą o poparcie naszych postulatów i pomoc w ich realizacji.

 

 

Prawa i obowiązki rodziców w Europie

 1. Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej. 
Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat.

 2. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako "pierwszych nauczycieli" swoich dzieci. 
Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.

 3. Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć.
Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole.

 4. Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci. 
Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych,( tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych.

 5. Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci. 
Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru  drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać.

 6. Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową. 
Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.

 7. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci. 
Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej.

 8. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur. 
Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.

 9. Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji. 
Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.

10. Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej. 
Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności "pierwszych nauczycieli" i partnerów w kontakcie: szkoła - dom.

 

 

Dokument przyjęty przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców
w grudniu 1992r.

 

 

 

 

 

Prezentacje dla rodzica:

Razem dla bezpieczeństwa

(wielkość pliku: 700 kB)

Bezpieczeństwa w wirtualnym świecie

(wielkość pliku: 1,4 MB)