Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania i zwalniania dzieci ze Szkoły

Podstawa prawna § 7 ust. 1 załącznika nr 2 i  do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r., art. 43 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym.

1.       Opiekę nad dzieckiem, uczniem klas I – III,  w drodze do szkoły i z powrotem powinni sprawować rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice.

2.       Na życzenie rodziców, dziecko może samo lub pod opieką starszego rodzeństwa (które ukończyło 10 lat) wrócić po zajęciach do domu, jeżeli:

a)       czas wyjścia ze szkoły jest czasem uzgodnionym z rodzicami, według planu zajęć,

b)       rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą.

3.       Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ukończyły 10 lat, w uzasadnionych przypadkach składają pisemne oświadczenie dotyczące sposobu odbierania dziecka ze szkoły.

4.       Na początku każdego roku szkolnego wychowawca (w tym wychowawca świetlicy szkolnej) zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemną deklarację, określającą sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych.

5.       Na początku każdego roku szkolnego rodzice wypełniają zobowiązanie o zapoznawaniu się z zapisami dotyczącymi bieżącej organizacji zajęć, które każdorazowo zapisywane są w zeszycie do korespondencji. 

6.       Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.

7.       W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy:

a)       niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, lub dyrektora szkoły,

b)       nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,

c)       wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,

d)       jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzić odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, należy wezwać policję.

Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

8.       W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły:

a)       wychowawca lub nauczyciel sprowadzający dziecko do szatni niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami),

b)       wychowawca lub nauczyciel zaprowadza ucznia na świetlicę i  przekazuje numer telefonu dziecka; uczeń pozostaje na świetlicy do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka,

c)       wychowawca świetlicy po upływie ustalonego telefonicznie czasu dzwoni ponownie do rodziców,

d)       po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadamia policję.

      Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

9.       W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze świetlicy:

a)       wychowawca niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami),

b)       wychowawca świetlicy pozostaje z uczniem na świetlicy do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka,

c)       wychowawca świetlicy po upływie ustalonego telefonicznie czasu dzwoni ponownie do rodziców,

d)       po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadamia policję.

      Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

10.    W przypadku notorycznego nieodbierania dziecka ze szkoły lub świetlicy dyrektor informuje o tym fakcie sąd rodzinny.

11.    Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.

12.    Gdy rodzic/opiekun chce osobiście z uzasadnionych powodów zwolnić dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym czasie w klasie i poświadcza odbiór dziecka czytelnym podpisem w Zeszycie Zwolnień u pani sekretarki.

13.    Gdy rodzic/opiekun z uzasadnionych powodów chce telefonicznie zwolnić dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym czasie w klasie. Informuje nauczyciela, kto odbierze dziecko ze szkoły. Osoba odbierająca zwalnianego ucznia poświadcza odbiór dziecka czytelnym podpisem w Zeszycie Zwolnień u pani sekretarki.

14.    Uczeń może zostać również pisemnie zwolniony przez rodzica z zajęć lekcyjnych.  Rodzic zobowiązany  jest w zwolnieniu (załącznik nr) podać datę i godzinę zwolnienia oraz zaznaczyć, że uczeń ma się udać samodzielnie do domu lub we wskazane miejsce (np. do lekarza itp.). W tym przypadku bierze odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu lub w inne wskazane miejsce.

15.    Zwolnienie podpisane przez wychowawcę lub nauczyciela uczącego zostaje odnotowane w Zeszycie Zwolnień u pani sekretarki, następnie przekazane do dokumentacji wychowawcy.
W razie wyraźnych wątpliwości lub niepełnego zwolnienia wychowawca albo nauczyciel uczący sprawdza prawdziwość zwolnienia, dzwoniąc do rodzica.

16.    W przypadku złego samopoczucia dziecka lub innych okoliczności pielęgniarka, wychowawca lub nauczyciel uczący informuje telefonicznie rodzica o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic nie może odebrać dziecka osobiście, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodziców osoba musi przy odbiorze dziecka okazać się dowodem tożsamości. Odbiór dziecka potwierdza czytelnym podpisem w Zeszycie Zwolnień u pani szatniarki.

17.    Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.

18.    Rodzice i opiekunowie prawni zobowiązani są do systematycznej aktualizacji telefonów kontaktowych oraz potwierdzania podpisem informacji w zeszytach do kontaktów z nauczycielem.

19.    W przypadku wcześniejszego przyjścia dziecka do szkoły uczeń kierowany jest na świetlicę. Każdorazowa taka obecność odnotowana jest w osobnym dzienniku. W razie notorycznego łamania zapisów procedury       

         w/w zakresie rodzic składa wyjaśnienia Dyrektorowi Szkoły.

                                                                                                                                                                                    

                                                                                  Rzemień, dnia………………..

OŚWIADCZENIE

   Oświadczam, że (imię i nazwisko)………………………......………………uczeń klasy…… może   samodzielnie wracać ze szkoły po skończonych zajęciach.

   Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do domu.

                                                                          

    podpisy rodziców:    ..……………………

                                                                                                                         ……………………...

            

 

………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                           Rzemień, dnia………………..

OŚWIADCZENIE

  Oświadczam, że (imię i nazwisko)……………………………………………uczeń klasy ………nie może samodzielnie wracać ze szkoły po skończonych zajęciach.

    Dziecko będzie odbierane po zajęciach przez:

imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

nr tel. kontaktowego

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             podpisy rodziców:  ……………………………

                                                                                                            ……………………..........


Kodeks szkoły przyjaznej rodzicom

 

1.    Rodzice z ufnością  oddają szkole swój największy skarb.

    My- dyrekcja, nauczyciele  i cały personel szkoły – wyrażamy     wolę współpracy z rodzicami, tak aby wspólnie  tworzyć najlepsze warunki dla rozwoju dzieci.

2.    Będziemy starali się poznać oczekiwania rodziców.

     Są one dla nas wskazówką jak organizować  prace  naszej szkoły. Zadowolenie rodziców jest miarą jakości naszej pracy.

3.    Będziemy uważnie słuchali  informacji rodziców  o potrzebach  ich dzieci i o warunkach, które najlepiej będą sprzyjały rozwojowi naszych uczniów.

4.    Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Będziemy się starali realizować program wychowawczy zgodny

    z wartościami uznawanymi w rodzinach naszych uczniów

    i akceptowany  przez rodziców.

5.    W trakcie pracy coraz lepiej poznajemy swoich uczniów. Będziemy rzetelnie  i obiektywnie  informować o postępach dzieci. Nie ukrywamy żadnych problemów, omawiamy je

    z rodzicami po to, aby wspólnie je rozwiązywać

6.    Będziemy uprzejmi, życzliwi i delikatni.

Wiemy, jak rodzice głęboko przeżywają  zarówno sukcesy jak

i porażki swych dzieci.

7.    Widzimy bardzo wiele miejsca dla współpracy z rodzicami. Chcemy, aby rodzice dobrze się czuli w szkole, znaleźli tu swoje miejsce, tworzyli grupę ludzi, którzy mają podobne problemy

    i mogą się wzajemnie wspierać.

8.    Rodzice mają prawo wypowiadania opinii na temat  wszystkich spraw dotyczących ich dzieci. Uwagi rodziców staną się dla nas wskazówką do stałej poprawy jakości naszej pracy.

9.    Rodzice powinni znać i rozumieć program nauczania

    ich pomoc w nauce szkolnej i w odrabianiu pracy domowej

    przyczynia się do uzyskiwania lepszych efektów przez ich dzieci.

10.Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: tworzenie  warunków

    do jak najlepszego rozwoju  uczniów. Współpraca jest warunkiem

   i drogą do sukcesu.

 

 

EUROPEJSKA KARTA PRAW
I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW

 

Preambuła

Wychowanie dzieci stanowi wyraz nadziei rodziców, co jest potwierdzeniem faktu, że mają oni na uwadze przyszłość i pokładają wiarę w wartości przekazywane następnym pokoleniom.

Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci stanowi podwalinę istnienia ludzkości. Tymczasem, tak we współczesnej Europie, jak i w przyszłej, nie muszą oni sami dźwigać odpowiedzialności za wychowanie dzieci. W dziele tym są wspomagani przez osoby i grupy społeczne, zaangażowane w działania edukacyjne. Mogą także oczekiwać wsparcia finansowego ze strony państwowych służb specjalnych oraz ekspertyz z placówek naukowych i oświatowych.

Wiele osób ma swój udział w wychowaniu dzieci, które przecież nie wzrastają w społecznej izolacji, lecz rozwijają się w konkretnym środowisku. Osiąganie dojrzałości to coś więcej niż tylko zdobywanie wykształcenia. Nie jest ono jednak możliwe bez wsparcia ze strony szkół. Wzajemna pomoc i wzajemny szacunek rodziców oraz instytucji edukacyjnych są warunkiem "sine qua non" wychowania dzieci i młodzieży w naszych czasach.

Nadzieja wielu mieszkańców Wschodniej i Zachodniej Europy wynika z form współpracy na kontynencie, prowadzących do coraz większej jedności i do budowy nowej, wspólnej tożsamości. Współcześni młodzi ludzie będący obywatelami Europy przyszłości, każdy ze swą odmienną duchowością i kulturą, w której wzrastał, każdy z innymi talentami i oczekiwaniami. Dla nich i dla siebie samych pragniemy demokratycznej Europy, która w dalszym ciągu traktować będzie swą różnorodność jako źródło inspiracji.

Wychowanie i edukacja w Europie powinny koncentrować się na tym właśnie celu.

Aby zrealizować to założenie, rodzice muszą ze sobą współpracować: w szkołach, ze szkołami, ale także na szczeblu europejskim i narodowych stowarzyszeniach. Naszym celem są wzajemne inspiracje i działania prowadzące do pogłębienia europejskiej solidarności.

Powyższe kwestie stanowią EPA sens jej istnienia.

Na tym jednak nie koniec.

Rodzice w Europie mają prawo być otaczani szacunkiem za ich odpowiedzialność jako pierwszych i najważniejszych wychowawców młodzieży. Oznacza to poszanowanie ich rodzicielskiej roli i wynikających z niej obowiązków. W swych wysiłkach wychowawczych powinni być wspierani przez całe społeczeństwo, a w szczególności przez osoby zaangażowane w edukację.

EPA zawarło swoje postulaty w deklaracji "Prawa i obowiązki rodziców w Europie". Zwracamy się do Komisji Europejskiej, Rady Ministrów, Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z prośbą o poparcie naszych postulatów i pomoc w ich realizacji.

 

 

Prawa i obowiązki rodziców w Europie

 1. Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej. 
Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat.

 2. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako "pierwszych nauczycieli" swoich dzieci. 
Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.

 3. Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć.
Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole.

 4. Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci. 
Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych,( tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych.

 5. Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci. 
Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru  drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać.

 6. Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową. 
Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.

 7. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci. 
Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej.

 8. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur. 
Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.

 9. Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji. 
Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.

10. Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej. 
Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności "pierwszych nauczycieli" i partnerów w kontakcie: szkoła - dom.

 

 

Dokument przyjęty przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców
w grudniu 1992r.

 

 

 

 

 

Prezentacje dla rodzica:

Razem dla bezpieczeństwa

(wielkość pliku: 700 kB)

Bezpieczeństwa w wirtualnym świecie

(wielkość pliku: 1,4 MB)